in fff

欢迎
IM กีฬา 188 กีฬา SanSheng กีฬา Saba กีฬา CMD กีฬา BB กีฬา AG กีฬา BTi กีฬา BePro กีฬา
X
ดาวน์โหลดปลั๊กอิน Anti-hijacking (ระบบ windows เท่านั้น)
คำแนะนำการใช้งาน: คลิกเพื่อเรียกใช้ไฟล์ฟอร์แมท BAT หลังจากดาวน์โหลด กดปุ่มใดก็ได้ แล้วรอจนกว่าจะขึ้นว่า เสร็จสมบูรณ์ ***กรุณาลอง Google DNS ก่อน*